ВНИМАНИЕ!!! Акция!!! Воспользуйтесь возможностью снизить свои расходы на обучение. Предъявив купон, Вы получаете скидку на один месяц обучения в группе.


СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Учись и отдыхай

Вступний тест з iсторiї України


 1. Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько
  • 2 млн років тому.
  • 1 млн років тому.
  • 500 тис. років тому.
  • 250 тис. років тому.
 2. Велике розселення слов’ян тривало впродовж
  • І ст. до н. е. – І ст. н. е.
  • І – ІІ ст.
  • ІІІ – IV ст.
  • V – VII ст.
 3. Утворення Київської Русі завершилося за князювання
  • Аскольда.
  • Олега.
  • Ігоря.
  • Ольги.
 4. «Смердами» в Київській Русі називали
  • Вільних селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала.
  • Людей, які перебували в повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавались у спадщину).
  • Селян, які потрапили в залежність від феодала, відпрацьовуючи в його господарстві взяті в борг гроші.
  • Ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину.
 5. Які твердження щодо Любецького з’їзду князів є правильними?
  1. На з’їзді було прийнято новий звід руських законів – «Правду Ярославичів».
  2. З’їзд відбувся в 107 р. за ініціативи Володимира Мономаха.
  3. Рішення з’їзду остаточно поклали край князівським усобицям.
  4. З’їзд ухвалив принцип – «...кожен хай держить отчину свою».
  • 2, 4
  • 1, 4
  • 1, 3
  • 2, 3
 6. Галицьку православну митрополію було створено за ініціативи князя
  • Ярослава Мудрого.
  • Данила Галицького.
  • Лева Даниловича.
  • Юрія І Львовича.
 7. Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено
  • конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи.
  • неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян.
  • зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі.
  • зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках.
 8. Одне з рішень Люблінського сейму 1569 р. – це
  • запровадження єдиного сейму та єдиної грошової одиниці в межах нової держави – Речі Посполитої.
  • збереження в новоутвореній Речі Посполитій Київського та Волинського удільних князівств.
  • ліквідація Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу Польського королівства.
  • визнання владою Речі Посполитої догмату про сходження Духа Святого не тільки від Бога-Отця, а й від Бога-Сина.
 9. Укажіть напрями діяльності православних міщанських братств у другій половині XVI – першій половині XVII ст.
  1. Обмеження впливу церковних ієрархів.
  2. Розбудова храмів, заснування друкарень і шкіл.
  3. Оборона українських земель від татарських набігів.
  4. Організація взаємодопомоги, шпиталів для хворих.
  5. Установлення взаємовідносин із православними країнами.
  6. Пропагування ідеї об’єднання православної та католицької церков.
  • 1, 4, 5
  • 1, 2, 4
  • 3, 5, 6
  • 2, 3, 6
 10. Уривок із якого договору подано нижче? «На стороні його королівської величності – від Дніпра, що під Києвом, і... до Путивльського рубежу ніякого міста, ні волості... від нинішнього часу належати не буде... А внизу по Дніпру земля, що називається Запороги, і тамтешні козаки... мають бути під високою рукою обох великих государів... Місто Київ на сторону Речі Посполитої має бути віддане... через два роки, від нинішнього договору рахуючи...»
  • Зборівського договору 1649 р.
  • Білоцерківського договору 1651 р.
  • Гадяцького договору 1658 р.
  • Андрусівського договору 1667 р.
 11. У чому полягала особливість козацького полкового устрою Слобідської України в другій половині XVII – середині XVIII ст.?
  • Обрання полковників на посаду супроводжувалося присягою як на вірність царю, так і на вірність гетьману.
  • Полкові уряди самостійно вирішували питання чисельності козацького війська та його утримання.
  • Кожен полк окремо і в різний час отримував царську жалувану грамоту, де визначалися його права та привілеї.
  • Полковники призначалися бєлгородським воєводою з наступним затвердженням на полкових козацьких радах.
 12. Яка організація у своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності: «...політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?
  • Південне товариство декабристів
  • Кирило-Мефодіївське братство
  • Братство тарасівців
  • Руська трійця
 13. В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано парламент унаслідок
  • селянського руху під проводом Л. Кобилиці.
  • реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ.
  • селянських «холерних бунтів».
  • революції 1848 – 1849 рр.
 14. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860 – 1870-х років у Російській імперії? 1. Формування високого рівня концентрації виробництва. 2. Завершення промислового перевороту. 3. Витіснення іноземного капіталу національним. 4. Формування ринку вільнонайманої праці. 5. Подолання селянського малоземелля та безземелля. 6. Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства
  • 1, 4, 5
  • 2, 3, 6
  • 1, 2, 4
  • 3, 5, 6
 15. Емський указ (1876 р.) імператора Олександра ІІ спричинив
  • закриття недільних шкіл і журналу «Основа».
  • ліквідацію університетів на Наддніпрянській Україні.
  • розпуск Загальної української безпартійної організації.
  • закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.
 16. Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?
  • трест
  • картель
  • концерн
  • синдикат
 17. У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано
  • створення Генерального Секретаріату.
  • підтримку виступу самостійників.
  • засудження корніловського заколоту.
  • проголошення автономії України.
 18. Коли відбулася описана нижче подія?
  «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів. Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються».
  • 26 січня 1918 р.
  • 21 лютого 1918 р.
  • 24 березня 1918 р.
  • 29 квітня 1918 р.
 19. Однією з причин упровадження в Україні НЕПу, як нової моделі господарювання, було
  • продовження бойових дій, що ускладнювали відбудову народного господарства.
  • невдоволення селянства продрозкладкою, що виливалося в збройні виступи проти влади.
  • здійснення республікою дипломатичного прориву й виходу з дипломатичної ізоляції.
  • піднесення європейського та світового революційного руху, здійснення світової революції.
 20. Які твердження щодо політики коренізації, здійснюваної в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років, є правильними?
  1. На керівних посадах представників інших національностей масово замінювали українцями.
  2. Приділяється особлива увага підготовці та висуванню кадрів корінної національності.
  3. Створюються окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання неукраїнського населення.
  4. Українська мова в республіці проголошується державною, а в системі освіти республіки мови національних меншин замінюються українською.
  • 1, 3
  • 1, 4
  • 2, 3
  • 2, 4
 21. У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х роках?
  1. «Загальні збори бідноти... виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по господарствам куркулів. В зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно».
  2. «Опір набув великого поширення. Зброя, яка залишилася з воєнних часів, стала умовою для розгортання партизанської війни. Партизанські загони швидко розгорталися в лісовій та лісостеповій зонах суцільної колективізації».
  3. «Адміністрування, перегини по відношенню до середняка, штучне насадження колгоспів, методи насильства не тільки щодо середняка, а й бідноти набули характеру системи...»
  • 1, 2
  • 1, 3
  • 2, 3
  • 1, 2, 3
 22. Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа» розмежування сфер впливу між Німеччиною та СРСР відбулося по лінії річок
  • Нарев, Вісла, Дністер.
  • Вісла, Сян, Збруч.
  • Збруч, Одер, Буг.
  • Нарев, Вісла, Сян.
 23. Які події Великої Вітчизняної війни відбулися в 1943 р.?
  1. Остаточна окупація території України військами Німеччини та її союзників.
  2. Проведення радянськими військами Кримської наступальної операції. 3. Визволення Києва.
  4. Створення Українського штабу партизанського руху. 5. «Битва за Дніпро».
  6. Публікація кіноповісті О. Довженка «Україна в огні».
  • 1, 2, 4
  • 3, 5, 6
  • 1, 4, 5
  • 2, 3, 6
 24. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х років) полягала в
  • переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР.
  • уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.
  • репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви.
  • придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА.
 25. Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)?
  • Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад.
  • Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів.
  • Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій.
  • Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених.
 26. Особливість розвитку освіти України середини 1960 – початку 1980-х рр. – це
  • збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання.
  • завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти.
  • поява навчальних закладів нового типу – гімназій, ліцеїв, колегіумів.
  • переорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, бізнесу.
 27. Створення Співдружності Незалежних Держав пов’язане з іменами
  • Л. Кравчука, С. Шушкевича, Б. Єльцина.
  • Л. Кучми, Б. Єльцина, О. Лукашенка.
  • М. Горбачова, Б. Єльцина, Н. Назарбаєва.
  • Л. Кравчука, Н. Назарбаєва, С. Шушкевича.
 28. Яка із зазначених нижче подій відбулася того ж року що і прийняття Верховною Радою Конституції незалежної України?
  • Вступ України до Ради Європи.
  • Запровадження національної валюти – гривні.
  • Політ у космос першого космонавта України Л. Каденюка.
  • Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою.
 29. У якому році було прийнято закон, який містить такі рядки: «...вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні та його наслідків... Верховна Рада України приймає цей Закон. Стаття 1. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні є геноцидом Українського народу»?
  • 1993 р.
  • 1996 р.
  • 2002 р.
  • 2006 р.
 30. Укажіть дату відзначення Дня Соборності України.
  • А 22 січня.
  • Б 26 квітня.
  • В 28 червня.
  • Г 24 серпня.

АФИША ХАРЬКОВА

СОЗДАНИЕ САЙТОВСобытия

Все события >>>


Голосование

Самый эффективный способ поступить в ВУЗ:


Вверх